CTCP Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/5/2014 đến 30/5/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Nội dung thực hiện:

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014 của Công ty. Báo cáo tài chính năm 2013. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và thẩm định kết quả kinh doanh năm 2013;

+ Quyết toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Một số nội dung theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.