CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2017

Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng).

·     Chia làm 02 đợt thanh toán, cụ thể như sau:

+ Đợt 1: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

+ Đợt 2: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

·     Ngày thanh toán:

+ Đợt 1: Ngày 10/07/2018.

+ Đợt 2: Ngày 07/08/2018.

Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải – 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2018 (đợt 1) và từ ngày 07/08/2018 (đợt 2). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.