CTCP Nhựa Tân Phú (TPP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        06/10/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 6 % (Người đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu trả cổ tức)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) không được tính.

Ví dụ: Người đầu tư sở hữu 888 cổ phần sẽ được nhận 888*6% = 53,28 cổ phần trả cổ tức. Theo phương án làm tròn xử lý cổ phiếu lẻ người đầu tư sẽ được 53 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,28 không được tính.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký nhà đầu tư làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần nhựa Tân Phú và xuất trình chứng minh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sổ chứng nhận cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.