Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ kết dư;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.