THB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa 

Mã chứng khoán: THB 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020;

+ Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu