Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ  tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu , tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,25) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 255 x 0,25 = 63,75 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 63 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính- Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ  phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử  lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu , tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 35% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,35) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 255 x 0,35 = 89,25 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 89 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính- Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.