CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (SVJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2018

- Lý do và mục đích:   Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

-     Nội dung cụ thể:  

1.     Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 28/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở chính của Công ty bắt đầu từ ngày 28/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.     Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:

-     Tỷ lệ thực hiện: 20%/ mệnh giá tương đương  tỷ lệ 5 : 1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 20%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng 106 * 20% = 21,2 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 21 cổ phần mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

-     Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Santomas Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ: Số 5C, Lô D, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.