SUM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Mã chứng khoán: SUM 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án chia trả cổ tức năm 2019;

+ Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu