Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (SRF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

Lý do và mục đích : Chi trả cổ  tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

 Tỷ lệ thực hiện:  8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Ngày thanh toán:  Ngày 18/05/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng trên website:www.searefico.com và gửi thông tin qua email: thao.dtt@searefico.com hoặc số fax (028)38226001 hoặc đường bưu điện về Công ty theo địa chỉ trên chậm nhất ngày 10/05/2018.

Trường hợp cổ đông không gửi thông tin tài khoản, Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức lần trước, vào ngày 18/05/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.