Công ty cổ phần Sara Việt Nam (SRA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tại thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;

+ Hủy niêm yết mã cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam, mã cổ phiếu SRA, được niêm yết trên sàn HNX;

+ Các vấn đề nghị sự quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.