Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn SNG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 21/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ký hợp đồng ủy quyền để Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thay mặt Công ty chi trả cổ tức. Các cổ đông của Công ty sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/12/2015. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và CMND còn giá trị sử dụng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.