Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (SJD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS, chính sách khen thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS.

+ Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT và BKS.

+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  

+ Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

Bình Luận (1)

Nguyễn Thị Khánh Phương - 19:20 02/07/2015

Tôi hiện là cổ đông của SJD với 4.000 cổ phiếu nhưng không thấy có thông báo mời họp và không biết tình hình phân chia cổ tức của 2015 như thế nào?! Vậy tôi cần liên hệ như thế nào để nắm được các thông tin trên