SEP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

Mã chứng khoán: SEP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:14/04/2020

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/04/2020, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời.

-  Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019;

+ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Sửa đổi điều lệ

+ Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu