CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt , Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán tài vụ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam -  231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/01/2016 và xuất trình CMND

b. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến giữa tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của BGĐ, HĐQT và BKS;

+ Báo cáo kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.