CTCP Sông Đà 10 (SDT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

* Đợt 1:

+ Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Ngày thanh toán: 31/01/2019

* Đợt 2:

+ Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Ngày thanh toán: 29/03/2019

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Tài chính – Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/01/2019 (đối với đợt 1), từ ngày 29/03/2019 (đối với đợt 2) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.