SDK: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành:CTCP Cơ khí Luyện Kim

Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Cơ khí Luyện Kim

Mã chứng khoán: SDK 

Sàn giao dịch:UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:11/03/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:

-  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

-  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

-  Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019;

-  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

-  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

-  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

-  Các vấn đề khác...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu