SDK: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Tên tổ chức phát hành:CTCP Cơ khí Luyện Kim

Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Cơ khí Luyện Kim

Mã chứng khoán:SDK

Mã ISIN:VN000000SDK9

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch:UpCOM

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:11/03/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:

-  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

-  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

-  Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019;

-  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

-  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

-  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

-  Các vấn đề khác...

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 13/03/2020.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu