Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau trên website của Công ty và trong thư mời dự họp được gửi tới các cổ đông

 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trên website của Công ty và trong thư mời dự họp được gửi tới các cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.