Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: VP Công ty CP Sông Đà 505 tại Tầng 12 – Tháp B – Tòa nhà Sông Đà – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
+ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
+ Thông qua kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2016
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.