RAT: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Mã chứng khoán: RAT 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Cây Xoài

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2019 và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu