CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

 ·     Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm y tế Công ty: nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

·     Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.

·     Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng TCKT Công ty.

·     Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).

·     Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 14/01/2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.