Công ty cổ phần Sông Ba (QNS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 07/05/2018

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

·      Cổ đông bên ngoài, cổ đông nguyên trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm y tế Công ty: nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

·     Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.

·     Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng TCKT Công ty.

·     Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức: giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).

·     Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 07/05/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.