QNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

 

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát Công ty năm 2014, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

+ Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)

Trong đó:

+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền: 2,5%/cổ phiếu

+ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: 5%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu