PXT: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 

Mã chứng khoán: PXT 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 24/04/2020.

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Khách sạn Grand TP.Vũng Tàu.

(Công ty sẽ thông báo chính xác thời gian cụ thể và địa điểm sau)

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+     Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+     Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội.

+     Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+     Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

+     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+     Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+     Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu