Công ty cổ phần PVI (PVI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ  thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

- Nội dung đại hội: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.