CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        15/10/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.