PPS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PPS 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 20/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội:         

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch Kiểm soát năm 2020;

+ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

+ Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu