POM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Thép Pomina

Mã chứng khoán: POM 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- Địa điểm tổ chức: TCPH sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Bầu cử thành viên HĐQT;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2020

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu