CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        08/12/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, địa chỉ: Số 422 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.

- Nội dung họp:

1, Chia cổ tức 5% cho cổ đông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

2, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động đầu tư kinh doanh;

- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần;

- Số lượng cổ phần phát hành: 65.100.000 cổ phần

- Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền;

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần). Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.