PCC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex 

Mã chứng khoán: PCC 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Trả cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu