Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  02/04/2015

- Lý do và Mục  đích :   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 25/04/2015

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự  Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014;

+ Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc;

+ Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2014;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;

+ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2014;

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015;

+ Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh Công ty PPC;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.