Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội (thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết  định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.