NQB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Mã chứng khoán: NQB 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 

- Thời gian thực hiện:22/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình 

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu