NOS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Mã chứng khoán: NOS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

- Nội dung họp:

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp thực hiện;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán);

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự trù năm 2020;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế.

Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu