CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận  được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 11*15%=1,65 cổ phiếu. Sau khi làm tròn số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.