Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt,

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nam Việt, địa chỉ: 18F Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 25/01/2016 và xuất trình giấy CMND)

 

 b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện: 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.
Nội dung họp:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và tổng kết 2011-2015;
Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm: 2016 đến 2020;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2015;
Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội;
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020);
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.