Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2015 và Chi cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

1, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:         Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 28/03/2015

- Địa điểm thực hiện:   Công ty cổ phần Nam Việt – 18F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và định hướng năm 2015;

+ Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông.

2, Chi cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện:                           6%/cổ phiếu (600 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán:                  12/02/2015

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nam Việt, địa chỉ: 18F Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 12/02/2015 và xuất trình giấy CMND).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.