Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/4/2015

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán, tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.