MVY: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

Mã chứng khoán: MVY 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, số 379 Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty;

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu