MKV: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP dược thú y Cai Lậy

Mã chứng khoán: MKV 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào 09h30 thứ 7, ngày 27 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, địa chỉ: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

+Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

+Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

+Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2020

+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu