CTCP Hàng Hải Hà Nội (MHC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2014 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tòa nhà Mirana (Hải An Building), đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, Hải Phòng.

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2013;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.