Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:             1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Lilama 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con năm 2014;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 3;

+ Và các nội dung khác

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.