CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua tờ trình về việc hủy bỏ quyết định hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC;

+ Thông qua tờ trình về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

+ Thông qua tờ trình về việc thành lập 02 Công ty con nhằm thực hiện tái cấu trúc Công ty;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.