CTCP Lilama 45.4 (L44- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.