CTCP LICOGI 14 (L14- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/08/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Địa chỉ: 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Điện thoại: 0210.3953543, fax: 0210.3953542)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.