CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/6/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Công ty - thôn Lũng Hoàn, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013, kế hoạch 2014;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Giám đốc;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên;

+ Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;

+ Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ;

+ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2013;

+ Kế hoạch triển khai các dự án của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.