KSA: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu (2:3)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRKSA151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRKSA1512

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 06/10/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 02/11/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 56.056.416 cổ phiếu

- Giá Phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 2:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh và số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) của các cổ đông sẽ được Hội đồng Quản trị tổng hợp và phân phối cho đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001 x 3)/2 = 1501,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:

 Ông A được quyền mua thêm 1.501 cổ phiếu

 Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị tổng hợp và xử lý cho đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển một lần (Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3).

+  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/10/2015 đến ngày 26/10/2015.

+  Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+  Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/10/2015 đến ngày 28/10/2015.

+  Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu