KMR: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Mirae 

Mã chứng khoán: KMR 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2020

- Địa điểm thực hiện: CTCP Mirae – Chi nhánh Hưng Yên (Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo HĐQT;

+ Báo cáo của BKS;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT & BKS;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu