KHP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà

Mã chứng khoán: KHP

 Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 23/04/2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 11 Lý Thánh Tôn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Thông qua việc bổ sung ngàng nghề đăng ký kinh doanh.

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.

+ Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu