KHB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình (KHB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nội dung đại hội:

     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

     + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng; phát hành riêng lẻ; chào mua công khai;

     + Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình về việc lấy ý kiến bằng văn bản;

     + Thông qua việc từ nhiệm của  ông Nguyễn An Thạnh và bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/10/2014

     + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

     + Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2014;

     + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu