Công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình (KHB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Nội dung đại hội:

     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

     + Thông qua báo cáo Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

     + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng; phát hành riêng lẻ; chào mua công khai;

     + Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình về việc lấy ý kiến bằng văn bản;

     + Thông qua việc từ nhiệm của  ông Nguyễn An Thạnh và bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/10/2014

     + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

     + Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2014;

     + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.